Health news

ปัจจัยเสริมสร้าง IQ&EQ เด็กปฐมวัย

Intelligence Quotient (IQ) หรือความฉลาดทางปัญญา เป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด ส่วน Emotional Quotient (EQ) หรือความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้จากการเลี้ยงดู แม้การเสริมสร้าง IQ และ EQ อาจจะมีเทคนิควิธีการที่ต่างกันเล็กน้อย แต่แนวทางสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนานั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยมีปัจจัยสำคัญ 3 ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างสมองก็คือ พันธุกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม (more…)

‘อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้’

ถอดบทเรียน “อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้” จัดเต็มทั้งคุณครูและนักเรียน ในเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนและเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง “อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้” เพื่อสร้างเสิรมสุขภาวะ โดยมูลนิธิอินเทอร์เนตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (more…)

เคล็ดลับ คุณแม่ตั้งครรภ์กับการออกกำลังกาย

การเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 30 นาที ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมของหญิงมีครรภ์สามารถบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ ช่วยให้สบายตัว นอนหลับ ไม่หงุดหงิด และเมื่อเข้าสู่ช่วงการคลอดจะเจ็บปวดน้อยและคลอดง่าย 1.การเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆ เช่น เดินเบาๆ 2.เลี่ยงการกระแทก และกิจกรรมที่ทำให้ล้มและเกิดอุบัติเหตุได้ (more…)

เตือน ดื่มเหล้าแก้หนาว เสียชีวิตไม่รู้ตัว

ช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นลงประชาชนเสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆ ห่วงประชาชนเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ยังมีความเชื่อว่าดื่มเหล้าแก้หนาวได้ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคอีสานสภาพอากาศเริ่มเย็นลง ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด สุกใส มือเท้าปาก อุจจาระร่วง (more…)

ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลง, ภาคใต้ฝนเพิ่ม

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส่วนยอดดอย มีอากาศหนาวจัด ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น (more…)