สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปี 2561 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปี 2561 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

นายพิชัยยศ เล้นสิ้น ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ตลอดทั้งปี) สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ที่ปัจจุบันเก็บดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย จะลดลงเหลือร้อยละ 1.0 บาทต่อเดือน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ได้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายต่อไป โดยสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเงินกู้แก่ประชาชน ซี่งเทศบาลนครตรัง สามารถนำเงินผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่นได้อีกทางหนี่ง