“นมคุณภาพสูงล้านนา” อีกหนึ่งความสำเร็จของการบริการจากภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์

“นมคุณภาพสูงล้านนา” อีกหนึ่งความสำเร็จของการบริการจากภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ที่ผ่านมาภาครัฐพยายามยกระดับการให้บริการแก่ภาคเอกชนและประชาชนในทุกมิติ ตามความต้องการของภาคเอกชนและประชาชน หนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของภาครัฐอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ การดูแลและวางระบบมาตรฐานของ “นมคุณภาพสูงล้านนา”

โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูง โดยยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา ของกรมปศุสัตว์ เป็นการดำเนินการและให้เครื่องหมายรับประกันมาตรฐานน้ำนมโคในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น

นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ำ นักวิทยาศาสตร์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า นมคุณภาพสูงล้านนา เป็นหนึ่งในการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ที่กรมปศุสัตว์เข้าไปดูแลกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจนถึงการวางตลาดจำหน่ายสินค้า

“เป็นรางวัลเลิศรัฐ ที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้บริการดีเด่น คือ กรมปศุสัตว์จะไปพัฒนาตั้งแต่ระบบฟาร์มเลย ตั้งแต่ลงไปหาเกษตรกรในฟาร์มในพื้นที่เลย แล้วก็ไปดูแลให้เขามีมาตรฐานของฟาร์ม ดูแลคุณภาพของน้ำนม ไปพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงโดยให้คำแนะนำว่าเลี้ยงอย่างไร บริหารจัดการอย่างไร จึงจะได้น้ำนมคุณภาพที่ดี และไปสู่การแปรรูปว่าทำอย่างไรให้คุณภาพน้ำนมที่ดีเข้าสู่กระบวนการแปรรูปแล้วดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาสถานที่จำหน่ายให้ คือกรมปศุสัตว์จะเป็นพี่เลี้ยงทุกขั้นตอนให้แก่เกษตรและผู้ประกอบการ”

สำหรับมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ต้องผ่านการพัฒนาองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ ฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสถานที่จำหน่ายและเชื่อมโยงสู่การตลาด นอกจากนี้น้ำนมดิบที่ได้ยังต้องมีคุณภาพสูง คือ มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 200,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร, จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่เกิน 200,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร, มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00, ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.50, เนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.20, เนื้อนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.7 และต้องไม่พบสารตกค้างหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมโค ให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำนมโคที่ดีที่สุดในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์รับรอง “นมคุณภาพสูงล้านนา”

การให้บริการภาครัฐในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเข้าถึงประชาชนโดยให้การสนับสนุนและดูแลอย่างครบวงจรแล้ว ยังต้องตอบสนองต่อความต้องการด้วย โดยการพัฒนาอย่างถูกจุดให้ประโยชน์แก่ประชาชนสูงที่สุด เพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อประชาชนสามารถสร้างตัวได้อย่างมั่นคงแล้วจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติมั่นคงด้วย