กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เบิกจ่ายโรคมะเร็ง-โลหิตวิทยา

กรมบัญชีกลางแจงการปรับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยา หวังขยายสิทธิ์ให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่จำเป็น

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ายารักษามะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยดำเนินการร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงยาจำเป็นที่มีการพัฒนาตามวิวัฒนาการทางการแพทย์มากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ประกอบกับยากลุ่มดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการรักษาเฉพาะบางโรค/บางกรณี และเป็นยาอันตรายอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การปรับปรุงครั้งนี้ขยายสิทธิประโยชน์กลุ่มยาที่ต้องขออนุมัติก่อนเบิก (OCPA) โดยเพิ่มรายการยาจากเดิม 6 รายการ เป็น 9 รายการ พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้สามารถเบิกจ่ายได้มากขึ้น จาก 7 กลุ่มโรค เป็น 17 กลุ่มโรค เช่น ยารักษามะเร็งเต้านม (ชื่อ Trastuzumab) เดิมให้เบิกได้เฉพาะระยะแพร่กระจาย ก็จะขยายให้เบิกได้ทั้งระยะแพร่กระจายและระยะเริ่มต้น หรือยารักษามะเร็งปอด (ชื่อ Gefitinib) เดิมให้เบิกได้เฉพาะการรักษาเป็นขนานที่ 3 (third line therapy) จะปรับให้เบิกได้ตั้งแต่การรักษาเป็นขนานแรก (first line therapy) เป็นต้น ทั้งนี้ จะขยายสิทธิให้ครอบคลุมยาที่มีจำเป็นเพิ่มต่อไปเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาเพื่อการรักษาได้มากขึ้น

สำหรับการจัดระบบการเบิกค่ายานอก OCPA เป็นนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยให้เบิกตามเงื่อนไขของบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. พร้อมระบุเหตุผลการใช้ยาในระบบเบิกจ่ายตรง ยกเว้นยาบางรายการที่กำหนดให้เป็นรายการยา กลุ่มทางเลือก กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิ์ต้องทดรองจ่ายเงินค่ายาไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับต้นสังกัด เนื่องจากทางมะเร็งวิทยาสมาคมฯ และสมาคมโลหิตวิทยาฯ เห็นว่ารายการยากลุ่มทางเลือกมีรายการยาอื่น หรือแนวทางการรักษาอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า นำมาใช้ทดแทนได้

“หากผู้มีสิทธิ์ได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถเบิกค่ายาได้ เนื่องจากแพทย์มีความประสงค์จะใช้ยานอกเหนือตามรายการ ข้อบ่งชี้ ที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์สามารถขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม เพื่อขออนุมัติเบิกค่ายาเป็นรายกรณีได้” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว.-สำนักข่าวไทย